รายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.พันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
ประจำปีงบประมาณ 2557

โฉมหน้าผู้ต้องหา ลักลอบตัดไม้พะยูงโรงเรียนตอนค่ำคืนวันที่ 1 มกราคม 2557
เห็นแก่เงินไม่รู้จักว่าเป็นของแผ่นดิน เป็นทรัพย์สมบัติของทางราชการ ด้วยความ
ร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้จับได้ทั้งคน และของกลาง พร้อมวัตถุพยาน
แต่สิ่งที่ทั้งโรงเรียน และชุมชน เฝ้าจับตาอยู่ว่าเมื่อไรเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน
จะสรุปสำนวน เพื่อส่งอัยการต่อไป และผู้ต้องหาก็ถูกประกันตัวแล้ว เรื่องมาถึง
ปัจจุบันยังไม่ไปหน้ามาหลังอยู่ ...........ใครรู้กฎหมายช่วยตอบที


คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ได้เข้าประเมินโรงเรียน
ในระหว่าง วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต์สมเด็จ
พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2555


กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2555


เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2555

ขอโอกาสให้พวกหนูด้วย

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยเรือ มีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและ
ปรับปรุงบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อที่จะจูงใจนักเรียนได้เห็น
ความสำคัญของการศึกษา และการดำรงอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็กที่นักเรียน
หลั่งไหล ไปเรียนใน โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนประจำอำเภอ หลีกหนีความ
เป็นชุมชน ซึ่งจะประกอบไปด้วยบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งมีความเชื่อมโยงผูกพัน
ในชนบท อีกทั้งเป็น โรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณมีความประสงค์
จัดทำป้ายโรงเรียน เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
ใหม่ จากสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬและยัง ไม่มีป้าย
โรงเรียนที่ถาวร ประกอบกับประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยเงิน
สนับสนุนเพื่อการศึกษาได้แก่ เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุน
การศึกษาให้แก่สถานศึกษาของรัฐ ( ตามที่รมต.คลังกำหนด ) ต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาที่ดิน จัดสร้าง อาคาร จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
การศึกษา โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษีได้ ถึง 2 เท่า แต่ไม่ เกินอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินได้ ซึ่งโรงเรียนจะออก หลักฐานการ บริจาคเงินให้คือ
ใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตร ในการนำไปเป็นหลักฐานสำหรับผู้ที่มี
จิตศรัทธา ด้วยความประสงค์ดังกล่าว ทางโรงเรียน ชุมชน และ พระอธิการ
วิชัย กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดหายโศก ได้เล็งเห็นว่า ท่านเป็นผู้มี จิตศรัทธา
และช่วยเหลือการศึกษา มาตลอด จึงบอกบุญมายังท่านอีกครั้งหนึ่ง
ในการร่วมเป็นเจ้าภาพโดยจะบริจาคผ่านบัญชีเงินสวัสดิการโรงเรียน
บ้านห้วยเรือ ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 430-0-26909-2
เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งรายละเอียดได้ที่ Webboard


วันที่ 15 ตุลาคม 2554 คณะศิษย์เก่า คณะครูจาก กศน.อุดรธานี ชุมชน และ
ผู้มีจิตศรัทธาได้มามอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน และเสื้อผ้า เพื่อให้กำลัง
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเรือ ชาวห้วยเรือ ขอกราบขอบพระคุณมากๆ


กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชมเชย
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเรือ 5 คน ที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
คือ ด.ญ.อรนภา พันธ์กุล , ด.ช.รัชโยธิน รัตนวงค์ , ด.ญ.สุทธิดา เส้นเศษ
ด.ญ.นนทลญา ยาราไช และเด้กหญิงศิริลักษณ์ ดีจริง เนื่อง
ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 ทั้ง 5 คน ได้รับมอบในการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนอนุบาลเซกา


งานสืบสานศิลปหัตกรรมลุ่มแม่น้ำโขง
โรงเรียนบ้านห้วยเรือและโรงเรียนในกลุ่มได้นำนิทรรศการ
ผลงานนักเรียน เข้าร่วมแสดงประกวด แข่งขัน ในระหว่าง
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนบุ่งคล้านคร
อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย โดยมี นายอำพร พินะสา
ผอ.สพป.นค เขต 3 เยี่ยมชมกิจกรรม และให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ


คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด(SCG)
โดยการนำ ของ คุณมานิตย์ หนิงนา พร้อมคณะ ได้นำเงิน
มามอบให้กับ ทาง โรงเรียนในการก่อสร้างโรงอาหาร
เพื่อน้องให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเรือ เป็นจำนวน
เงิน 162,300 บาท ในวันที่ 24 ตุลาคม 2553 อย่าง
ไม่เป็นทางการ จะทำพิธีส่งมอบอีกครั้งหนึ่ง


คุณศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการ ได้เยี่ยมชม
และให้ กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเรือ
สพป.หนองคาย เขต 3 ในการดำเนินกิจกรรมโครงการด้วยรัก
และห่วงใย โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดนิทรรศการแสดง
ผลการดำเนินงานที่โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553


ด.ญ.ณัฐนันท์ ไชยบุดดี ชั้น ป.6 และด.ช.รัชโยธิน รัตนวงศ์
ชั้น ป.4 เข้าร่วม แข่งขันเดี่ยวโปงลางและเดี่ยวพิณ
ในมหกรรมกลุ่มโรงเรียนเซกา สร้างสีสรรค์ให้กับท่านผู้ชม
ในศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก แต่สามารถพัฒนานักเรียนได้


วันแม่แห่งชาติปีนี้ชาวห้วยเรือได้รับเกียรติจาก
ส.ส.ไตรรงค์ ติธรรม ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร
แม่ดีเด่น 12 ส.ค. 53

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 53 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วม
ชม นิทรรศการที่ ร.ร.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย


คณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มโรงเรียน ประเมินห้องสมุด 3 ดี
โรงเรียนบ้านห้วยเรือ ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม ผอ.ภาวินันท์ นามศรี
ผอ.อภิวัฒน์ ภูไชยแสง , ผอ.เดชา แสงจันทร์ , ผอ.สุรจิตย์ ผิวงาน
รอง ผอ.ณัฐพงษ์ สัตาาคม และ ครูแก่นจันทร์ พลโรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ได้เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก
แต่ได้ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ


โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ
ภายใต้แผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 หลักสูตรผู้บริหาร
สพท.หนองคาย เขต 3 ได้อบรม ระหว่างวันที่ 7-15 ส.ค. 53
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเรือกำลังบรรยายการแก้ปัญหา ร.ร.ขนาดเล็ก
"ไม่ยุบ แต่จะคงอยู่อย่างมีคุณภาพครับ เฮอ! "


โรงเรียนบ้านห้วยเรือ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านห้วยคอม
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านห้วยเรือ 24 มิ.ย. 53

รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.
ระหว่างวันที่ 11,14,15 มิถุนายน 2553


ท่านอำพร อำพนพรรณ , ท่านสิทธิชัย จันทร์ศุภวิบูลย์ ,
ท่านสุนทร อ่อนน่วม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553

ร่วมชื่นชมศาลาร่วมน้ำใจที่ได้งบประมาณสนับสนุน
จากคุณตาสมพงษ์ สิงหเดช และได้กำลังสนับสนุน
จากผู้ปกครองและชุมชนบ้านห้วยเรือ(2 พ.ค. 53)

วันครูปี 2553
วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 53
ผอ.พันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
ได้เกียรติบัตรผู้บริหาร
ดีเด่นรับมอบจากประธาน
ในพิธีท่านนายอำเภอเซกา

 


ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 53 และต้อนรับผ้าป่าการศึกษา
จากศิษย์เก่า ที่นำงบประมาณมาสนับสนุนการซ่อมแซม
อาคารเรียนและห้องสมุด


สร้างชื่อให้โรงเรียน
เด็กหญิงกอบกุล ไชยบุดดี นักเรียนชั้นประถม
ศึกษา ปีที่ 6 ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน
โดยได้รับ รางชนะเลิศในการวิ่ง 100 เมตร ในมหกรรมกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 3 ณ รร.บึงโขงหลงวิทยาคม
วันที่ 26 พ.ย. 52

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
นัักเรียนปฐมวัยในการเลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาสมองโดยเชิญวิทยากรจาก
โรงเรียนอนุบาลต้นแบบ มาเป็น วิทยากรใน
การอบรม ในวันที่ 20กรกฎาคม 2552

โรงเรียนจัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าวัดฟังธรรม
ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับชุมชนในวันที่
6 กรกฎาคม 2552 ณ วัดบ้านห้วยเรือ บ.ห้วยเรือ
ต.เซกา จ.หนองคาย
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2552 ปีการศึกษา 2552 โดยท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่าน
สารรัฐมนตรี และเดินรณงค์

เด็กหญิงกอบกุล ไชยบุดดี นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ ได้ถูกคัดเลือกเข้ารับ
ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อ
การศึกษาวัดโพธิ์ชัย รับมอบทุนที่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2552

โรงพยาบาลเซกา ได้จัดโครงการหน่วย
ทันตกรรม เคลื่อนที่ได้มาตรวจสุขภาพ
ช่องปาก และฟัน นักเรียน โรงเรียน
บ้านห้วยเรือ
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2552
โรงเรียนบ้านห้วยเรือ ได้จัดสัปดาห์เยี่ยมบ้าน
สาน สัมพันธ์โรงเรียนกับผู้ปกครอง ในระหว่าง
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2552
ท่าน รองอำพร พินะสา รองผอ.สพท.หนองคาย
เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพท.หนองคาย
เขต 3
ได้้ให้้เกียรติ รร.บ้านห้วยเรือและชุมชน
เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนในการเรียนรวมศูนย์ที่
ี่โรงเรียนอนุบาลเซกา และได้รับเกียรติจาก
ท่าน ผู้บริหารในอำเภอเซกามาร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธี (ภาพบรรยากาศ)
โรงเรียนบ้านห้วยเรือ จะทำการปรับปรุง
ห้องสมุด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เด็กนักเรียน
แต่เนื่องจากในห้องสมุดมีหนังสือจำนวนน้อย
จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาไ้ด้กรุณา
ร่วมทำบุญการศึกษา บริจาคหนังสือได้ที่ โรงเรียน
บ้านห้วยเรือ หมู่ 9 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
จังหวัดหนองคาย 43150
Tel:0821136169
วันที่ 6 มีนาคม 2552 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ
ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่จะหมดวาระลง
วันที่ 4 มี.ค. 2552 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ
ประชุม ผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบายเรียน
ฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ
ที่โรงเรียนบ้านห้วยเรือ
โดยมี ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็น
ประธาน นายบุญสงค์ กุลเกษตร ใน
การประชุม ร่วมกับ ผอ.รร.
ผอ.พันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
ซึ่งชุมชนบ้านห้วยเรือ จัดกิจกรรมจับปลาหนองบ่อ
เพื่อหารายงานพัฒนาหมู่บ้านและส่วนหนึ่งมอบเข้า
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

ขอขอบคุณ สพท.หนองคาย เขต 3
ที่ส่งการ์ดอวยพรวันคล้ายวันเกิด
ท่าน ผอ.พันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
21ก.พ.

กิจกรรมเยื่ยมบ้านนักเรียน
 
โรงเรียนบ้านห้วยเรือได้จัดกิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน เพื่อสานสัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2
2-6 ก.พ. 2552

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552
โรงเรียนบ้านห้วยเรือ จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์วัดบ้านห้วยเรือ,ชุมชนบ้านห้วยเรือ ,
องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

กิจกรรมวันวชิราวุธ
 
ผู้อำนวยการ ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-
เนตรนารี จัดพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
ปี 2551

กิจกรรม 116 วันจากวันแม่ถึงวันพ่อ
รงเรียนร่วมกับชุมชน ได้จัดกิจกรรม
116 วันจากวันแม่ถึงวันพ่อได้บำเพ็ญ
ประโยชน์วัด ชุมชน และโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.พันธ์ศักดิ์ เนื่องอุม ได้ร่วมประชุมกับ
ชุมชนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และแจ้ง
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ห้วยเรือในโอกาสที่เข้ามารับตำแหน่งใหม